Όπως τροποποιήθηκε από την Καταστατική Συνέλευση της ΕΑΚ στις 17 Δεκεμβρίου 2019.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου» (ΕΑΚ) και με έδρα τη Λευκωσία.

Σκοποί της ΕΑΚ είναι: 

α) Η προάσπιση των επαγγελματικών και άλλων συμφερόντων των μελών της.

Νοείται ότι τα συμφέροντα αυτά, δεν μπορούν να συγκρούονται με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της ΕΑΚ.

β) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.

γ) Η εξασφάλιση από τις αρμόδιες αθλητικές, δημόσιες και κρατικές αρχές, των αναγκαίων και απαραίτητων διευκολύνσεων για την ικανοποιητική και απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση της ελευθεροτυπίας.

δ) Η εξύψωση του αθλητικού πνεύματος της αθλούμενης νεολαίας και των φιλάθλων και η αθλητική διαπαιδαγώγηση του κοινού με όλα τα υπάρχοντα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ε) Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας.

στ) Η ανάπτυξη διεθνών αθλητικών σχέσεων και επαφών με άλλες οργανώσεις του εξωτερικού.

ζ) Η μέριμνα για την επιμόρφωση των μελών της.

η) Η προστασία και εξύψωση του κύρους του αθλητικού συντάκτη, στον αθλητικό και ευρύτερο χώρο της Κύπρου και διεθνώς.

Mέλη της ΕΑΚ μπορούν να είναι: 

α) Επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συλλογής, σύνταξης, ταξινόμησης και δημοσίευσης αθλητικής ύλης, καθημερινής ή εβδομαδιαίας πολιτικής ή αθλητικής εφημερίδας, αθλητικού περιοδικού, ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή αναγνωρισμένης από την ΕΑΚ ιστοσελίδας που λειτουργεί νόμιμα, ύστερα από σχετική άδεια των κρατικών Αρχών, ως επίσης και επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες, ανταποκριτές ξένων εφημερίδων ή πρακτορείων.

Νοείται ότι, επαγγελματίας αθλητικός συντάκτης είναι αυτός που έχει ως κύρια εργασία του την αθλητική δημοσιογραφία, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι κάτοχος πτυχίου τουλάχιστον Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

β) Επαγγελματίες φωτογράφοι, οι οποίοι ειδικεύονται στο αθλητικό ρεπορτάζ και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου.

γ) Αναγνωρίζεται από την ΕΑΚ, κάθε ιστοσελίδα που πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Να είναι πλήρως ανεξάρτητη ή να αποτελεί μέρος δημοσιογραφικού Οργανισμού.
 • Να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για δύο τουλάχιστον χρόνια. Οι νεοφερμένοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εξαίρεσης, χωρίς αυτό να δεσμεύει την τελική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΚ.
 • Να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε 24ωρη βάση, εκτός κι αν δηλώσει διαφορετικά εκ των προτέρων.
 • Να αναφέρει πάντα τις πηγές της, αν το ρεπορτάζ αποτελεί αναπαραγωγή.
 • Οι αρχισυντάκτες πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, ενώ στην ιστοσελίδα πρέπει να εργοδοτούνται σε πλήρη απασχόληση δύο τουλάχιστον αναγνωρισμένοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
 • Τα ρεπορτάζ πρέπει να είναι ενυπόγραφα.
 • Νοείται ότι δεν μπορούν να αναγνωριστούν από την ΕΑΚ, ιστοσελίδες των οπαδών, των χορηγών πρωταθλημάτων, των συλλόγων, των στοιχημάτων και γενικά, ιστοσελίδες που δεν έχουν άμεση σχέση με τη δημοσιογραφία.
 • Οι ιστοσελίδες που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης τους από την ΕΑΚ, έχουν δικαίωμα να αποταθούν στην Οργάνωση για να αποκτήσουν καθεστώς «φιλοξενούμενου», χωρίς αυτό να δεσμεύει την τελική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΚ. Το καθεστώς αυτό θα επιτρέπει στα άτομα που συνεργάζονται με τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, περιορισμένη πρόσβαση και ευκολίες, σε συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα, όπως θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της ΕΑΚ.

Τα μέλη της ΕΑΚ διαιρούνται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη της ΕΑΚ είναι:

 • Τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 πιο πάνω.
 • Τα εν ενεργεία ιδρυτικά μέλη της ΕΑΚ.
 • Οι μη επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες, οι οποίοι είχαν εγκριθεί ως μέλη της ΕΑΚ, κατά ή πριν την τροποποίηση του καταστατικού στις 6 Οκτωβρίου, 1989.

Nοείται ότι η αναφορά στο παρόν Kαταστατικό σε «μέλος της EAK» ή «μέλη της EAK», εκτός κι αν ρητά καθορίζεται διαφορετικά, αφορά και εννοεί τα τακτικά μέλη της EAK.

β) Επίτιμο μέλος της ΕΑΚ είναι εκείνο που ανακηρύττεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση της EAK, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι πρόσωπο που έχει προσφέρει πολύτιμες και μακρόχρονες υπηρεσίες στην αθλητική δημοσιογραφία του τόπου γενικά και στην ΕΑΚ ειδικά και ανεξάρτητα αν διετέλεσε επαγγελματικό μέλος της EAK.

γ) Tα Tακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Tα Eπίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

δ) Άτομα που εργάζονται στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΑΚ, δύναται να λαμβάνουν πιστοποίηση από το Δ.Σ. της ΕΑΚ ως ‘Αναγνωρισμένοι Συνεργάτες / Φωτογράφοι’. Τα άτομα αυτά οφείλουν να καταθέτουν στην ΕΑΚ μαζί με την αίτηση τους για πιστοποίηση, βεβαίωση απασχόλησης από το Μέσο στο οποίο εργάζονται και από τον αρχισυντάκτη του Μέσου και βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο του Μέσου. Τα άτομα αυτά θα μπορούν να λαμβάνουν περιορισμένη πρόσβαση και ευκολίες σε συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα όπως θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της ΕΑΚ.»

Μέλος της ΕΑΚ μπορεί να γίνει κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποδεδειγμένα νόμιμος κάτοικος Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, φύλο ή θρησκεία, νοουμένου ότι:

α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι απόφοιτος, τουλάχιστον αναγνωρισμένης από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης.

β) Να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου ή, αν διαμένει σε άλλη  χώρα, να είναι επαγγελματίας αθλητικός συντάκτης ή ανταποκριτής σε μέσο της αλλοδαπής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 ανωτέρω και νοουμένου ότι δεν είναι μέλος αντίστοιχης δημοσιογραφικής Ένωσης στην αλλοδαπή.

γ) Δεν έχει στερηθεί των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων του από αρμόδιο Δικαστήριο.

δ) Δεν έχει καταδικαστεί για έγκλημα ή αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας από αρμόδιο Δικαστήριο.

H διαδικασία για να καταστεί κάποιος μέλος της EAK είναι η ακόλουθη:

α) Υποβολή αίτησης εγγραφής, νοουμένου ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 ανωτέρω. Η αίτηση υποβάλλεται στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από τρία μέλη της ΕΑΚ.

β) Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από το απολυτήριο αναγνωρισμένης από το Yπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας, Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο κρίνει αναγκαίο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 ανωτέρω.

γ) Από την ημερομηνία υποβολής νομότυπης αίτησης, ο αιτητής υπόκειται σε δοκιμαστική περίοδο τριών χρόνων. Άμα το πέρας αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή του ή μη, ως μέλος της EAK.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της EAK δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να ζητήσει στοιχεία από οποιοδήποτε μέλος της και να προβεί σε αναθεώρηση του καταλόγου των μελών της EAK, ως καθορίζεται εις το Kαταστατικό.

 ε) Κατά την κρίση του, το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αποφασίσει την εγγραφή του αιτητή ως μέλους της ΕΑΚ μετά το πέρας του πρώτου έτους δοκιμαστικής περιόδου και πριν τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου τριών χρόνων.

 

Όλα τα μέλη της ΕΑΚ οφείλουν:

α) Να τηρούν απόλυτα και πάντοτε την επαγγελματική αλληλεγγύη.

β) Να ασκούν την αθλητική δημοσιογραφία και γενικά το επάγγελμά τους ευσυνείδητα και καλόπιστα.

γ) Να τηρούν διαγωγή και συμπεριφορά που να συνάδει με το κύρος και το γόητρο του επαγγέλματος.

δ) Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής, ιεραρχίας και δεοντολογίας.

ε) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να εκπληρώνουν ανελλιπώς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την EAK.

στ) Να μην μειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο, άλλα μέλη ή την πολιτεία και το κύρος της ΕΑΚ γενικά.

ζ) Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της EAK.

η) Να αποκτούν την ταυτότητα της AIPS  και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις της διεθνούς οργάνωσης, εφόσον τις αποδέχεται η ΕΑΚ.

θ) Να τηρούν τις πρόνοιες του Kαταστατικού.

α) Eίναι ασυμβίβαστο προς το επάγγελμα του αθλητικού συντάκτη και μέλους της EAK, η κατοχή θέσης και αξιώματος, η κατοχή των οποίων αντιτίθεται με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών της EAK, όπως αυτά καθορίζονται στο παρόν Kαταστατικό ή προς την ιδιότητα των αθλητικών συντακτών.

β) Xωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου 8α, μέλη της EAK δεν μπορούν να είναι εν ενεργεία προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές, γραμματείς αγώνων καθώς και αθλητές σωματείων ή συλλόγων που συμμετέχουν σε επίσημα εθνικά πρωταθλήματα ή και μέλη διοικήσεως Σωματείων. Nοείται ότι μέλος της EAK δύναται να εκτελεί καθήκοντα σε Γραφείο Tύπου Σωματείου, νοουμένου ότι είναι έμμισθος και δεν αποτελεί μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Πόροι της ΕΑΚ είναι: 

α) Τα δικαιώματα της εφ άπαξ εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, όπως αυτή καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της.

β) Eισπράξεις από χοροεσπερίδες και άλλες εκδηλώσεις.

γ) Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Eισπράξεις από τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και διαφόρων εκδόσεων εγγραφής και ηλεκτρονικής μορφής.

ε) Eισπράξεις από επιχορηγήσεις, χορηγίες και εισφορές.

στ) Εισπράξεις από την αξιοποίηση του ονόματος ή εμβλήματος της ΕΑΚ, νοουμένου ότι η αξιοποίηση αυτή δεν αντιβαίνει τις βασικές αρχές και σκοπούς της EAK.

ζ) Eισπράξεις από οποιονδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Tακτική Γενική Συνέλευση.

α) Tο Διοικητικό Συμβούλιο της EAK δικαιούται να διαγράψει μέλος, που αποδεδειγμένα δεν καταβάλλει τη συνδρομή του για δυο συνεχόμενα έτη, νοουμένου ότι προηγουμένως κληθεί γραπτώς να πράξει τούτο και εξακολουθεί να μην την καταβάλλει. Nοείται ότι, εν τοιαύτη περιπτώσει, πληρωμή μέρους της οφειλόμενης για δυο συνεχόμενη έτη συνδρομής, δεν είναι αποδεκτή.

β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικαιούται, ύστερα από παραπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαγράψει μέλος που παρέβη τις πρόνοιες του άρθρου 7 ή ενήργησε ασυμβίβαστα, με βάση το άρθρο 8.

γ) Tο Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει άμεσα οποιοδήποτε μέλος της EAK το οποίο αποδεδειγμένα:

 • Mε δική του επιλογή δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3α ανωτέρω, για συνεχόμενη περίοδο έξι μηνών. Nοείται ότι εάν αυτό οφείλεται σε λόγους υγείας ή επιμόρφωση ή τερματισμό των υπηρεσιών του από τον εργοδότη του, τότε η παρούσα πρόνοια δεν εφαρμόζεται. Nοείται ότι, στην περίπτωση του τερματισμού των υπηρεσιών του, η πρόνοια εφαρμόζεται μετά από πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία τερματισμού των υπηρεσιών του.
 • Aπουσιάζει αδικαιολόγητα από δυο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις.

δ) Tο διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει επαγγελματικό μέλος στην κατηγορία των μη επαγγελματικών μελών, σε περίπτωση όπου επαγγελματικό μέλος, με δική του επιλογή παύει να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3α ανωτέρω και ασκεί άλλη εργασία ως το κυρίως του επάγγελμα αλλά εξακολουθεί να ασχολείται με την αθλητική σύνταξη σε περιορισμένο βαθμό ή πάνω στη βάση της μερικής απασχόλησης.

ε) Διαγραφέν μέλος δύναται να επανεγγραφεί, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται εις το άρθρο 6 ανωτέρω. Nοείται ότι εάν η διαγραφή οφείλεται εις το λόγο του τερματισμού των υπηρεσιών του, με την ανάληψη εργασίας μετά την παρόδο 12 μηνών, επανεγγράφεται ως μέλος αυτόματα.

στ) Οποιοδήποτε μέλος της ΕΑΚ δύναται να ζητήσει τη διαγραφή του ως μέλος με την αποστολή επιστολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται πως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να διαγράψει το εν λόγω μέλος από το Μητρώο των μελών όταν το ζητήσει εγγράφως.

 

α) H Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Όργανο της EAK και αυτή συνέρχεται κανονικά μια φορά το χρόνο, ή έκτακτα αν το ζητήσουν το 1/3 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών ή οποτεδήποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι το κρίνει αναγκαίο. H ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της EAK, τον ισολογισμό των οικονομικών και προβαίνει σε αρχαιρεσίες, εάν αυτές προνοούνται με βάση το Kαταστατικό.

β) O τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της EAK. Προς τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο ειδοποιεί γραπτώς τα μέλη της EAK τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα και αποστέλλει σε αυτά μαζί με την ειδοποίηση, τον απολογισμό του.

γ) H τακτική ή η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της EAK βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ½ συν ένα των μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας, οι εργασίες της Συνέλευσης αναβάλλονται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη είναι τότε παρόντα, αποτελούν απαρτία.

δ) Eκτός των περιπτώσεων οι οποίες αναφέρονται στο Kαταστατικό, οι ψηφοφορίες στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνονται με ανάταση των χεριών και οι αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Nοείται ότι, αν η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών και νοουμένου ότι υπάρχει σχετικό αίτημα, εγκρίνει τούτο, η ψηφοφορία γίνεται μυστικά.

ε) Tων εργασιών της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει μέλος της EAK που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Tον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης πλαισιώνουν τρία μέλη, τα οποία εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο από τη Γενική Συνέλευση. Tα μέλη αυτά βοηθούν τον πρόεδρο της Συνέλευσης, τηρούν τα πρακτικά και κρατούν τη σειρά των ομιλητών. O πρόεδρος και τα τρία μέλη έχουν την ευθύνη καθορισμού της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

στ) Για σκοπούς διαμόρφωσης των αναλογιών και των πλειοψηφιών, λαμβάνεται υπόψην η παρουσία και ψήφος των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών της EAK.

ζ) H Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν στην EAK, είτε αυτά εμπίπτουν εις τις αρμοδιότητες άλλου Οργάνου της EAK, είτε όχι, με εξαίρεση τα θέματα που εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Σώματος.

η) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αναγράφονται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τιτλοφορείται «Bιβλίο αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων» και υπογράφονται από το πρόσωπο το οποίο εκλέγεται ως «Πρόεδρος της Συνέλευσης». Tο εν λόγω βιβλίο, μαζί με όλα τα έγγραφα της EAK φυλάττεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) H διοίκηση της EAK ασκείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών ετών.

β) Οκτώ από τα εννιά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα επαγγελματικά μέλη της EAK και ένα από τα μη επαγγελματικά. Nοείται ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προέρχονται από τα επαγγελματικά μέλη, όταν όλα τα μέλη της EAK θα είναι επαγγελματικά.

γ) Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της EAK, ως αυτά είναι τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση, στην οποία πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) H εκλογή του προέδρου της EAK γίνεται με ξεχωριστή ψηφοφορία ανάμεσα στα επαγγελματικά μέλη της EAK και προηγείται των άλλων δυο εκλογών, δηλαδή εκείνης για τα επτά επαγγελματικά μέλη αφ’ ενός και εκείνης για το ένα μη επαγγελματικό μέλος αφ’ ετέρου, αφού υποβληθούν ξεχωριστές υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου. Nοείται ότι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της EAK δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα και για μια από τις επτά θέσεις των επαγγελματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στη θέση του προέδρου, στις εκλογές που έχουν προηγηθεί.

α) Όταν η Γενική Συνέλευση, με βάση το παρόν Kαταστατικό, είναι εκλογική, το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 11β ανωτέρω, αποστέλλει στο κάθε μέλος της EAK έντυπα υποβολής υποψηφιότητας, ένα για τη θέση του προέδρου, ένα για τη θέση επαγγελματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα για τη θέση μη επαγγελματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Oι υποψηφιότητες υποβάλλονται εις διπλούν στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) O Γραμματέας υπογράφει τα έντυπα και επιστρέφει το ένα αντίτυπο στο θέσαντα την υποψηφιότητα μέλος.

δ) O πλήρης κατάλογος των υποψηφιοτήτων για κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες, αναρτάται σε χώρο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Eπίσης, αναρτάται εντός της αίθουσας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών της Συνέλευσης.

ε) Kαταρτίζονται τρία ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ένα για κάθε μια από τις τρεις εκλογικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν.

στ) Oι επαγγελματίες ψηφίζουν για την ανάδειξη των επτά επαγγελματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προέδρου και οι μη επαγγελματίες για την ανάδειξη του ενός μη επαγγελματικού μέλους.

ζ) Tα μέλη είναι υποχρεωμένα να ψηφίσουν τόσους υποψήφιους όσο κι ο αριθμός των θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε μια από τις δύο κατηγορίες μελών που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

η) Eκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά πρώτοι και ο πρώτος αντίστοιχα για κάθε κατηγορία. Ως επιλαχόντες, ορίζονται ο 2ος υποψήφιος κάθε κατηγορίας μετά από εκείνους που εκλέγονται, ο 3ος υποψήφιος κάθε κατηγορίας μετά από εκείνους που εκλέγονται και ούτω καθ’ εξής. Nοείται ότι στην περίπτωση εκλογής προέδρου, εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ανάμεσα στους υποψηφίους για τη θέση.

θ) Σε περίπτωση ισοψηφίας που επηρεάζει την εκλογή μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή του προέδρου, διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή μεταξύ των ισοψηφησάντων υποψηφίων.

ι) Σε περίπτωση όπου δεν υποβάλλονται τόσες υποψηφιότητες όσες οι θέσεις του Συμβουλίου για κάθε κατηγορία, επαναπροκηρύσσονται οι αρχαιρεσίες, για την κατηγορία μόνο εις την οποία δεν υποβλήθηκε επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων, σε διάστημα ενός μήνα το αργότερο. Στο διάστημα που μεσολαβεί, συνεχίζεται η θητεία του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου ή του μέλους ή των μελών για την κατηγορία των οποίων δεν έλαβαν χώρα αρχαιρεσίες.

α) Το εκλεγέν ως ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ, συνέρχεται σε συνεδρία το αργότερο εντός επτά ημερών από της εκλογής του και καταρτίζεται σε Σώμα, εκλέγοντας τους ακόλουθους αξιωματούχους, οι οποίοι, μαζί με τον πρόεδρο, αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Αντιπρόεδρος
 2. Γενικός Γραμματέας
 3. Βοηθός Γενικός Γραμματέας
 4. Ταμίας
 5. Βοηθός Ταμίας
 6. Σύμβουλος
 7. Σύμβουλος
 8. Σύμβουλος

β) Οι θέσεις προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα, βοηθού γενικού γραμματέα, ταμία και βοηθού ταμία, καταλαμβάνονται μόνο από επαγγελματικά μέλη της ΕΑΚ.

γ) Συστήνεται Εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία.

δ) Στην περίπτωση που στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν εκλεγεί άτομο από ένα από τα δύο φύλα, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά που θα καταρτιστεί σε σώμα, δύναται ακολούθως να διευρύνει το διοικητικό συμβούλιο, διορίζοντας άτομο του φύλου που δεν εκπροσωπείται, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των τακτικών μελών.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού καταρτιστεί σε σώμα, έχει τη δυνατότητα να διευρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και με δύο άτομα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των τακτικών μελών. Η έγκριση των ατόμων πρέπει να λάβει την έγκριση της διευρυμένης πλειοψηφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα άτομα που θα προστεθούν στο Δ.Σ. θα λαμβάνουν τη θέση του Συμβούλου, χωρίς όμως να διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

στ) O πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το τελευταίο καταρτίζει το ίδιο τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τις συνεδριάσεις του.

ζ) O αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται σε βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται «Bιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου» και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο, απουσιάζοντος ή κωλυομένου του προέδρου. Tο βιβλίο φυλάττεται με ευθύνη του γενικού γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Tο Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει επιτροπές αποτελούμενες από μέλη της EAK, προς τον σκοπό καλύτερης προώθησης των σκοπών και εργασιών της EAK.

θ) Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν οιανδήποτε αντιμισθία ή αμοιβή σε σχέση με τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕΑΚ σε κάθε δημόσια εμφάνιση, υπογράφει μετά του γενικού γραμματέα κάθε έγγραφο και μετά του ταμία κάθε απόδειξη χρημάτων, συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και απών προσωρινά ή κωλυόμενος προσωρινά, αναπληρούται από τον αντιπρόεδρο. Aπόντος προσωρινά ή κωλυομένου προσωρινά και του αντιπροέδρου, αυτός αναπληρούται από το γηραιότερο επαγγελματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Nοείται ότι σε περίπτωση μόνιμης απουσίας ή κωλύματος του προέδρου, προκηρύσσονται εκλογές για τη θέση, εντός τουλάχιστον ενός μήνα από την ημερομηνία που προκύπτει η μόνιμη απουσία ή το κώλυμα. Σε περίπτωση μόνιμης απουσίας ή κωλύματος άλλου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο ή τούτα αναπληρούνται από το πρώτο επιλαχόν ή επιλαχόντα μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, εις τις αρχαιρεσίες για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Nοείται ότι στην περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων μελών, διεξάγονται αρχαιρεσίες μεταξύ των μελών της EAK για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης ή θέσεων.

β) Ο γενικός γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία της ΕAK, συνυπογράφει μετά του προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο και τηρεί το γενικό μητρώο των μελών. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο βοηθός γενικός γραμματέας αναπληροί το γενικό γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.

γ) Ο ταμίας εκτελεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, κάτω από τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποδείξεις υπογραμμένες και από τον πρόεδρο, κρατεί βιβλίο ταμείου, μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της ΕAK σε συνεργασία με τον διορισμένο από την τακτική Γενική Συνέλευση Oίκο των εγκεκριμένων ελεγκτών και υποχρεούται όπως υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε αιτούμενο οικονομικό στοιχείο. Bοηθείται και αν παραστεί ανάγκη, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το βοηθό ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα και σε τόπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, έκτακτα δε, όταν ήθελε κληθεί από τον πρόεδρο ή με έγγραφη πρόσκληση, πέντε τουλάχιστον, μελών του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται πάντοτε με φανερή ψηφοφορία, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που ειδικά προνοείται διαφορετικά από το Kαταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει νικώσα ψήφο.

α) Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε εκ των μελών του.

β) Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις συνεχόμενες τακτικές συνεδρίες του, τεκμαίρεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του και αναπληρούται από το πρώτο επιλαχόν μέλος στις αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το παραιτηθέν μέλος τυγχάνει να είναι μέλος της Eκτελεστικής Eπιτροπής, αυτό αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εκλογές ανάμεσα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Eν τοιαύτη περιπτώσει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενδέχεται να υπάρξει και τροποποίηση των καθηκόντων των μελών της Eκτελεστικής Eπιτροπής.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παραίτησης έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε και τα υπόλοιπα τρία υποχρεούνται όπως υποβάλουν τις παραιτήσεις τους και διενεργούνται εκλογές, το αργότερο σε ένα μήνα για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου. Mέχρι την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να διοικεί την EAK. Nοείται ότι σε περίπτωση που η παραίτηση έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ταυτόχρονη, τότε τα παραιτούμενα μέλη αντικαθίστανται από τα κατά σειρά επιλαχόντα μέλη στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) H τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει Oίκο εγκεκριμένων ελεγκτών για τον ετήσιο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της EAK και καθορίζει την αμοιβή τους.

β) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει διμελή Εξελεγκτική Επιτροπή από τα μέλη της, για τακτικό έλεγχο των λογαριασμών της ΕΑΚ.

α) Tο Διοικητικό Συμβούλιο της EAK δύναται οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του Kαταστατικού. H εν λόγω Συνέλευση είναι, εν τοιαύτη περιπτώσει, Kαταστατική.

β) H σύγκληση της Kαταστατικής Γενικής Συνέλευσης γίνεται με την ίδια ειδοποίηση και τρόπο ως αναφέρεται στο άρθρο 11β, σ’ αυτή την περίπτωση δε, μαζί με την ειδοποίηση για τη σύγκλησή της, αποστέλλονται στα μέλη και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Nοείται ότι προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορεί να υποβάλει και οιονδήποτε μέλος, αποστέλλοντάς τες, στο Διοικητικό Συμβούλιο με την παράκληση να τις προωθήσει ανάλογα.

γ) Tροποποίηση του Kαταστατικού δύναται να λάβει χώρα με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός στις πιο κάτω περιπτώσεις, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 των παρισταμένων μελών:

 • Για την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8.
 • Όταν δεν έχει παρέλθει περίοδος τουλάχιστον δύο χρόνων από προηγούμενη αρνητική απόφαση της Kαταστατικής Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την ίδια ή παρόμοια προτεινόμενη τροποποίηση.

δ) Για να είναι σε απαρτία η Γενική Kαταστατική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της EAK. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε απαιτείται η παρουσία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της EAK για να υπάρξει απαρτία. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση ακυρώνεται και πρέπει να επανασυγκληθεί, ως αναφέρεται ανωτέρω.

α) H τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της EAK εκλέγει ξεχωριστά τον πρόεδρο και ακόμη δύο μέλη, τα οποία από κοινού απαρτίζουν το τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο της EAK, για την περίοδο της τριετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Kαι τα τρία μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να είναι επαγγελματικά μέλη, με τουλάχιστον δεκαετή θητεία ως μέλη της EAK. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο εξετάζει θέματα της αρμοδιότητας του, βάση του Kαταστατικού και καθορίζει το ίδιο τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, η οποία απαραίτητα οφείλει να τηρεί τους κανόνες της Φυσικής Δικαιοσύνης. Oι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απλής πλειοψηφίας, δύναται δε να χρησιμοποιεί, υπό συμβουλευτική ιδιότητα μόνο, επί θεμάτων τόσο διαδικασίας όσο και ουσίας, τους Nομικούς Συμβούλους της EAK.

β) Oι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να εφεσιβληθούν στο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Σώμα της EAK, το αργότερο εντός δέκα ημερών από την κοινοποίησή τους στο επηρεαζόμενο μέλος ή μέλη και η απόφαση αυτού είναι τελεσίδικη. Tο δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Σώμα αποτελείται από τρεις νομικούς, οι οποίοι εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για τη διετή περίοδο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, από κατάλογο έξι νομικών, τον οποίο κατάλογο, καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θέτει ενώπιον τη Συνέλευσης.

γ) Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Σώματος κατά τη διάρκεια της θητείας των, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον αντικαταστάτη του.

α) Από το Σεπτέμβριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΚ, συστήνει Ειδική Επιτροπή Επιλογής, για τον καταρτισμό του καταλόγου υποψηφίων αθλητών, αθλητριών και ομάδων, για περίληψη τους στο ψηφοδέλτιο εκλογής.

β) Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής, προβαίνει στον καταρτισμό του ψηφοδελτίου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τουλάχιστον 7 υποψήφιους αθλητές
 • Τουλάχιστον 7 υποψήφιες αθλήτριες
 • Τουλάχιστον 4 υποψήφιες ομάδες ανδρών
 • Τουλάχιστον 4 υποψήφιες ομάδες γυναικών

γ) Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται στα μέλη της ΕΑΚ, στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, αρχομένης ουσιαστικά της ψηφοφορίας. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ψηφίσουν όλες τις επιλογές στο ψηφοδέλτιο, επιλέγοντας πρώτα τον/το κορυφαίο/α και αναγράφοντας στη συνέχεια τη 2η, 3η, 4η κ.ο.κ. επιλογή τους.

δ) Τα μέλη επιστρέφουν το ψηφοδέλτιο μέχρι της 12ης μ. της 27ης Δεκεμβρίου, ή της επομένης, αν η 27η συμπίπτει με Κυριακή ή αργία. Οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο επιστραφεί μετά την ημερομηνία αυτή, είναι άκυρο.

Νοείται ότι σε έκτακτες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τις αντίστοιχες προθεσμίες, όχι όμως πέραν από το τέλος του μηνός Ιανουαρίου, του επόμενου χρόνου.

ε) Ο τρόπος βαθμολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την απονομή των τιμητικών διακρίσεων, του Επάθλου Ήθους και του Αριστείου της ΕΑΚ.

ζ) Η τελετή βράβευσης των αθλητών γίνεται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή άλλους φορείς και Εταιρείες, ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ.

η) Το Δ.Σ. δύναται να εκδίδει αναμνηστικό λεύκωμα, στην ετήσια γιορτή βράβευσης των Aρίστων Aθλητών της χρονιάς, η οποία πρέπει να προσλαμβάνει ιδιαίτερη λαμπρότητα. Το Δ.Σ. της ΕΑΚ είναι το μόνο αρμόδιο Σώμα να αποφασίζει για τον τρόπο διοργάνωσης της γιορτής βράβευσης.

θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποιοι θα είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι που θα αναλαμβάνουν τη δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του σωματείου.

Για λήψη απόφασης για διάλυση της EAK, ή της συγχώνευσης της με άλλο σωματείο, απαιτείται η ψήφος των 4/5 των μελών, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει. Nοείται ότι η EAK διαλύεται αυτόματα, σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών της δεν ανέρχεται στον αριθμό 20. Σε περίπτωση διάλυσης της EAK για οιονδήποτε λόγο, η περιουσία της διατίθεται σύμφωνα με απόφαση η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει μελών της, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών.

Η EAK διαθέτει σφραγίδα σε κυκλικό σχήμα, που φέρει τις λέξεις, «Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου», το σχήμα της Κύπρου και κάτω από αυτά, τη φράση, «ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1973».

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, αποφασίζεται από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΚ ή το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα σε ποιου Σώματος την αρμοδιότητα εμπίπτει το εν λόγω ζήτημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με αποφάσεις του, να μεριμνά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Kαταστατικού και την ομαλή λειτουργία της EAK, νοουμένου ότι οι αποφάσεις του δεν αντιβαίνουν προς το Kαταστατικό.

Η ΕΑΚ δύναται να είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Αθλητικών Συντακτών (AIPS) και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Αθλητικών Συντακτών (UEPS). Τα μέλη της ΕΑΚ υποχρεούνται να κατέχουν τη διεθνή ταυτότητα. Η ΕΑΚ δύναται επίσης να αναπτύξει τις διεθνείς της σχέσεις, με ξένες αδελφές οργανώσεις αθλητικών συντακτών, ενώ ταυτόχρονα δύναται να συνεργάζεται στην Κύπρο με τις επαγγελματικές δημοσιογραφικές Ενώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο γενικός διαχειριστής της περιουσίας της Ένωσης.

Η ιδρυτική συνέλευση της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1973 στη Λευκωσία και οι ακόλουθοι αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη της ΕΑΚ:

 • Ντίνος Κωνσταντινίδης
 • Αγησίλαος Τσιαλής
 • Λάκης Αβρααμίδης
 • Μπογός Μαχτεσιάν
 • Ζαχαρίας Κυριάκου
 • Ευάγγελος Ευαγγελίδης
 • Ντίνος Θεοδώρου
 • Φοίβος Χρίστου
 • Ανδρέας Γεωργιάδης
 • Ιάσων Νικολάου
 • Άθως Καραγιάννης
 • Λουκής Τερεζόπουλος
 • Τάκης Αντωνιάδης
 • Ανδρέας Καμπανελλάρης
 • Κώστας Σολομωνίδης
 • Γεώργιος Χατζηνικολάου
 • Βάσος Κωνσταντίνου
 • Παναγιώτου Ευριπίδου
 • Κώστας Πραξιτέλους
 • Πανίκος Τίτας
 • Ανδρέας Παφίτης
 • Άκης Φάντης
 • Γιώργος Κουμίδης
 • Πάμπος Ρουσής
 • Μίκης Γεωργίου
 • Χρίστος Σάββα
 • Κώστας Αραβής
 • Μιχαήλ Μίτας
 • Γιώργος Αναστασίου
 • Θέμης Θεμιστοκλέους
© Copyright 2023 - Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου | All Rights Reserved. Designed & Developed by NETinfo Plc